overlay

Yetki ve Sorumluluklar

YETKİ VE SORUMLULUKLARIMIZ;

 • Fakültelere program temelinde uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, (Yeşil listedeki programları belirlemek ve gerektiğinde bu listeden ilgili programları çıkarmak)
 • Uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren çekirdek müfredatlarını belirlemek,
 • Uzman eczacıların asgari görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,
 • Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar vermek,
 • Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hakkında karar vermek,
 • Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek,
 • Programların müfredat ve eğitim standartlarına uygunluğunu takip etmek,
 • Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak,
 • Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek,
 • Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren Fakültelerin tanınmışlık listesini yapmak ve bu listeyi güncellemek,
 • Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve bilimsel değerlendirmesini yapacak olan Fakültelerin belirlenmesi ile ilgili kararlar almak,
 • Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak,
 • Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlık eğitimi sonrası sertifikalı eğitim programları ile ilgili görüş vermek,
 • Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, programların eğitim kapasitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre uzmanlık eğitimine giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları belirlemek,
 • Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak,
 • Aynı Fakülte içinde veya birden fazla Fakülte arasında yapılacak protokol ile oluşturulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek,
 • Yönetmelikte sayılan sebeplerin gerçekleşmesi durumunda uzmanlık öğrencisinin başka bir Fakülteye naklini değerlendirmek,
 • Belirlenen eğitici yetkisi kriterleri uyarınca 01/01/2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya yardımcı doçentlerden başvuranlara yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi vermek,
 • UETS’ye işlerlik kazandırılıncaya kadar yapılacak iş ve işlemlerdeki usul ve esasları belirlemek.